Grundejerforeningens generalforsamling 5. marts 2019

12 personer fra 11 husstande fremmødt (17%)

 1. Valg af dirigent (Brian nr. 8) og referent (Nicolai nr. 12).
 2. Beretning fra bestyrelsen:
  • Petanque banen sløjfes.
  • Pilehytterne beskæres.
  • Pilekrattet tyndes ud.
  • Store træer på bananen beskæres.
  • Fortovsrengøring bestilles gjort med børster.
  • Allé træer fjernes.
  • Beplantning fjernes ved indfaldsvejen.
  • Radon måling udføres efter eget initiativ.
  • Skt. Hans bål blev gennemført uden bestyrelsens involvering.
  • Klage indsendes over belysning på sportspladsen.
 3. Revideret regnskab godkendt.
 4. Forslag fra medlemmerne.
  • Ingen indkomne.
 5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2019.
  • Kontingent fastsat til 1.000,- kr. for 2019.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Brian nr. 8 flytter fra Trondheimsvej og fortsætter således ikke i bestyrelsen.
  • Per nr. 30 modtager valg som nyt medlem af bestyrelsen.
 7. Valg af suppleanter.
  • Torben nr. 6 fortsætter som 1. suppleant.
  • Kim nr. 34 er valgt som 2. suppleant.
 8. Valg af revisor.
  • Søren Wulff Sørensen modtager genvalg som revisor.
 9. Eventuelt.
  • Der rettes henvendelse til kommunen vedr. snerydning på små stier til Trondheimsvej.
  • Lokalplan 13-0-21 er sendt i høring. Grundejerforeningen retter henvendelse til kommunen mhp. at belysning på boldbanen i fremtidigt layout sikres justeret således at beboere og trafik på Trondheimsvej ikke generes af lys fra lysmaster ved boldbanerne.