Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Trondheimsvej, 2. marts 2016

10 husstande repræsenteret. Det vil sige udover bestyrelsen var der kun mødt 5 frem!

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab. (kan ses på www.trondheimsvej.dk)
  4. Forslag fra medlemmerne.
  5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2016.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt

 

1.

Som dirigent blev valgt Morten Lauridsen og som referent Ivan Thygesen.

2.

Allan Lundfold fremlagde beretningen fra bestyrelsen.

 

Stærekasserne blev opsat i foråret, da jorden var blevet så fast at man kunne køre ind med maskiner.

De fleste af kasserne blev hurtigt taget i brug, så det må jo betegnes som en succes. Om stærene så tager nogle gåsebiller får vi se.

Det blev besluttet at udskifte de dårlige bord/bænkesæt. Morten fandt et godt ”saml selv” tilbud, og det lykkedes bestyrelsen ved fælles hjælp at få dem samlet og stillet op.

Velkomstfolderen der blev nævnt sidste år blev omdelt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vores Sankt Hansfest blev igen en god aften med pænt fremmøde, hvor man får lejlighed til at hilse på sine naboer.

Beretningen blev godkendt

3.

Lars Møller fremlagde regnskabet.

Han startede med at konstatere, at alle havde betalt kontingent.

I forhold til budgettet er der sparet ca 4000,- på pleje af de grønne områder. Til gengæld var der ekstra omkostninger til stærekasserne.

Det giver et underskud på kr 18.536,- godt kr. 500,-  mere end budgetteret.

Regnskabet blev godkendt.

4.

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

5.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til  kr 1.000,-  med denne stigning bruger vi stadig lidt af kassebeholdningen, som tidligere vedtaget.

(balance i budgettet ville kræve et kontingent på kr 1.255,-)

Forslaget blev vedtaget.

6.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Mogens Rubech i nr. 10 og Nicolai Møller Jensen i nr. 12

7.

Som suppleanter blev valgt Torben Larsen i nr. 6 og Jan Ronald Jensen i nr. 5

8.

Genvalg til Søren Wulf Sørensen som revisor.

9.

Under eventuelt, blev der fra bestyrelsen, spurgt ind til om der var enighed om at vi købte os til vedligeholdelse, i stedet for at lave nogle af opgaverne på fælles arbejdsdage.  Især set i lyset af forventede stigende omkostninger fremover.

Der var bred enighed om at vi fortsat skulle købe os til de ekstra opgaver der måtte komme.