Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trondheimsvej afholdt den 4. marts 2015.

(11 husstande var repræsenteret).

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2015
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1)
Mogens Rubech (nr. 10) blev valgt som dirigent
Dorthe Hansen (nr. 17) blev valgt som referent
Mogens Rubech indledte generalforsamlingen med at gennemgå dagsordenen og herefter fastslå, at indkaldelse var sket rettidigt.

Ad 2)
Sidste år fik bestyrelsen tilladelse til at indkøbe stærekasser. Disse er købt og leveret. Det har ikke været muligt at få fragtet den pæl ind på Hesteskoen som stærekasserne skal placeres på, på grund af jordforholdene. Som vejret er p.t. vil det kræve køreplader for ikke at køre Hesteskoen helt op (og det er en større investering), så vi afventer at jorden bliver hårdere.
Alle borde- og bænkesæt er gennemgået – og de fik lov til at klare en sæson mere (2014).
Bestyrelsen er enige om ikke at investere i galvaniseret stål eller lign., da de dels er tunge (og dermed uhensigtsmæssige når kommunen klipper græs) og en hel del dyrere.
Bestyrelsen vil igen gennemgå bænkene og afgøre om der skal skiftes ud i 2015.
Aftalen med Silkeborg Kommune omkring vedligeholdelse af de grønne arealer er forlænget 1 sæson mere
Græsset på Hesteskoen og Bananen bliver klippet jævnligt – der har dog været lidt udfordringer 
med klipning af et par andre arealer.
Bestyrelsen holder øje og kontakter kommunen ved behov.

Vi har fået skabt en tradition med vores Sankt Hans arrangement J. Der var igen i 2014 en pæn tilslutning, og arrangementet gentages i år – så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Invitation følger.
Mogens Rubech vil tage et tjek på Petanque banen og få den ”shinet op” igen.

Ad 3)
Kasserer Lars Møller startede med at konstatere at alle har betalt kontingent.
Herefter blev grundejerforeningens regnskab gennemgået. Der er fortsat fin egenkapital på trods af kontingentnedsættelsen i 2014

Ad 4)
Ingen indkomne forslag

Ad 5)
Det fremsatte forslag om at kontingentet igen i år er kr. 800 blev vedtaget. Ønsker til forskønnelse/tiltag modtages meget gerne.
Bestyrelsen vil følge stærekasserne med henblik på at 
vurdere om der skal investeres i flere.

Ad 6)
Susanne Lysdal takker af efter mange år i bestyrelsen.
Der var genvalg til Lars Møller (nr. 34) og Dan Blytækker (nr. 28).
Morten Bay Dahl (nr. 22) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad 7)
Som 1. suppleant blev valgt Mogens Rubech (nr. 10) og som 2. suppleant Torben Larsen (nr. 6).

Ad 8)
Søren Wulff Sørensen (nr. 9) blev genvalgt som revisor.

Ad 9)
Der er stadig store problemer med af- og pålæsning af skolebørn ned mod skolen. Der er mange forældre der vælger at bruge vores vej som af- og pålæsningssted fremfor at køre hen til skolen.
Det er til stor gene for vejens beboere, men også til fare for de børn som kommer gående/cyklende. Vejen er på ingen måder egnet til denne trafik. Skolen er kontaktet flere gange.
Udfordringen er at det er en 
offentlig vej, så det er ikke ulovligt.
Bestyrelsen vil – igen – tage kontakt til skolen og i øvrigt vurdere 
om der kan gøres et eller andet for at få trafikanterne til at forstå, at vi ikke ønsker en farlig skolevej på Trondheimsvej.
Aftalen med Rafn & Søn blev også drøftet. Der er sket lidt i 2014 da Skat er kommet med 2 forslag, som Rafn & Søn dog begge har afslået.
Rafn & Søn har regnet sig frem til et beløb som p.t. ligger 
meget langt fra Skats. Aftalen med Rafn & Søn blev indgået i april 2011 og kan opsiges fra april 2016.
Dette er noget hver enkelt husstand selv skal vurdere og tage initiativ til. Bemærk i øvrigt, at bestyrelsen udelukkende har formidlet aftalen.
Bestyrelsen overvejer at udarbejde en lille velkomstfolder til nye beboere.
Efter afholdelse af generalforsamlingen 2015 har bestyrelsen konstitueret sig, som følger:
Formand – Allan Lundfold (nr. 17)
Kasserer – Lars Møller (nr. 34)
Sekretær – Ivan Thygesen (nr. 44)
Ansvarlig for de Grønne områder – Dan Blytækker (nr. 28)
Bestyrelsesmedlem – Morten Bay Dahl (nr. 22)
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 15.04.2015. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 08.04.2015.