Referat fra generalforsamling 2014

Onsdag, 26. februar 2014 kl. 19.00.


Formanden Allan Lundfold (nr. 17) bød velkommen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Evt.

Punkt 1:
Som dirigent blev valgt Mogens Rubech Jacobsen (nr. 10), der startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Som referent blev valgt Randi Thygesen (nr. 44).

Punkt 2:
Allan Lundfold indledte med at fortælle, at det igen havde været et roligt år, uden mange punkter på bestyrelsens dagsorden.
Det blev på sidste generalforsamling aftalt, at grundejerforeningen skulle arrangere bål Sct. Hans aften. Det blev godt modtaget og der var stort fremmøde. Det vil derfor blive gentaget i år.
Atter en gang har der været kontakt til Dybkærskolen, for at gøre et forsøg på, at få trafikken af forældre (i bil) der skal læsse børn af bag skolen minimeret.
Da det er en offentlig vej er det ikke ”ulovligt” og der er derfor ikke mulighed for at gøre andet end at appellere til bilisterne – og det har skolen lovet at gøre igen.
Der er indgået rammeaftale med EnergiMidt om fiberbredbånd. Der mangler stadig nogle få tilmeldinger, før den tilbudte ”rabat pris” kan opnås. Alle der ikke har ”nej tak” til reklamer har fået materiale tilsendt direkte fra EnergiMidt.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3:
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Lars Møller (nr. 34).
Årets resultat blev et overskud på 23.091,- kr. mod et budgetteret overskud på 13,- kr. Pleje af de grønne områder var, på grund af vejret, blevet betydeligt billigere end forventet.
Foreningens egenkapital er ved udgangen af 2013 75.425,- kr.
Regnskabet blev godkendt.


Punkt 4:
Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.

Punkt 5:
Forslag fra bestyrelsen: fastsættelse af kontingent og opsætning af stærekasser.
Der var forskellige forslag vedr. kontingent. Konklusionen blev, at kontingentet bliver nedsat til 800,- kr. Egenkapitalen vil herved blive nedbragt en lille smule hvert år.
Bestyrelsen foreslog at der opsættes en/flere master/pæle med ca. 20 stærekasser. Det blev besluttet, at der i første omgang opsættes en enkelt.
Der er flere sæt borde/bænke som trænger til renovering eller udskiftning. Det vil blive gjort i løbet af året.

Punkt 6:
Valg af bestyrelsesmedlemmer – Allan og Ivan var på valg og begge var villige til genvalg – og blev valgt.

Punkt 7:
Som suppleanter var Carsten (nr. 78) og Erik (nr. 80) på valg. Begge var villige til genvalg – og blev valgt.

Punkt 8:
Valg af revisor - Søren W. Sørensen (nr. 9) blev genvalg.

Punkt 9:
Stephanie og Martin er flyttet ind i nr. 66 – velkommen til jer.
Der var 17 fremmødte personer – 14 ejendomme var repræsenteret.
Der er stadig ikke nyt fra Rafn & Søn vedr. ejendomsskat. Se vejledning nedenfor, hvis der er interesse for yderligere informationer fra Rafn & Søn.
Referent Randi Thygesen
Tilmelding til modtagelse af status-e-mails fra Rafn & Søn sker via deres website, http://www.rafnogsoen.dk (http://www.rafnogsoen.dk/).
Her skal man klikke på ”STATUSMAIL Din e-mail adresse… >>” i det brune bånd forneden. Så kommer man til tilmeldingsformularen.
På tilmeldingsformularen skal der bl.a. indtastes et kontraktnummer. Dette kontraktnummer er individuelt og er skrevet med håndskrift på den kopi af kontrakten med Rafn & Søns underskrift, som de deltagende husstande modtog først på sommeren 2011.

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand – Allan Lundfold,
Kasserer – Lars Møller,
Sekretær – Susanne Lysdal,
Ansvarlig for grønne områder – Dan Blytækker.
Næste bestyrelsesmøde onsdag, den 23. april 2014.