Mødedato 15.01.2018

Mødedeltagere Morten Bay Dahl, Mogens Rubech, Dan Blytækker, Brian Meyer Poulsen, Nicolai Møller-Jensen

Fraværende Ingen

Kopi Grundejerforeningens medlemmer

Referent Nicolai Møller-Jensen

Emne Bestyrelsesmøde

Punkt 1:
Opfølgning på sidste møde


1. Beplantning på tværs af fællesarealet (Hesteskoen) kan skæres ned til en halv meters højde for 4.000kr + moms. Hvis arbejdet bestilles nu vil nedbrydning til flis være gratis.
Dan


Punkt 2:
Planlægning af Skt. Hans


1. Areal med beplantning ved indkørsel til Trondheimsvej vil blive beskåret ud mod vejen da bevoksningen er kommet for tæt på vejen.
Dan
2. Vedligeholdelse af hjemmesiden vil koste et par flasker vin til vedligeholdelses teknikeren.
Mogens
3. Petanque banen foreslås fjernet eller omlagt til flisebe-lægning. Spørgsmålet tages op ved generalforsamlin-gen.
Mogens
4. Regnskabet blev gennemgået.
Mogens

Punkt 3:
Indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen

Punkt 4:
Forslag fra bestyrel-sesmedlemmer
Ingen

Punkt 5:
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.
Generalforsamling afholdes onsdag d. 7. marts. Dan undersøger om der kan lånes lokale på skolen til formålet.

Nicolai Møller-Jensen