Referat af bestyrelsesmøde d. 26-08-2015

Hos Lars Møller i nr. 34

Mødt var:
Lars møller, Dan Blytækker, Allan Lundfold Morten Bay Dahl og Ivan Thygesen

Dagsorden for mødet:
1. Opfølgning på sidste møde
2. Indkomne forslag fra medlemmerne
3. Bortskaffelse af gamle bænke
4. Fastsættelse af dato for næste møde
5. Evt.

Ad 1
Stærekasser sat op, Der har efter sigende været stære i næsten alle kasser. Taget er væk på en af kasserne.
Der skal sættes fire kasser mere på pælen. Ved samme lejlighed kan vi få nyt tag på samtidig.
6 nye bænksæt er indkøbt og stillet op. 3 på ”bananen” og 3 på det grønne område bag skolen.
Ivan prøver at lave info/velkomstfolder, med oplysninger om grundejerforeningen, hvordan man får login, Opfordring til at sende mailadresse til kassereren, Bestyrelse mv.
Lars laver indslag til hjemmesiden om mulighederne for nabohjælp.
Vi har igen haft en hyggelig Sankt Hans aften med pænt fremmøde.

Ad 2
Der var ingen forslag fra medlemmer

Ad 3
Der er 3 gamle bænke som vi kører på genbrugspladsen. Måske en enkelt er værd at gemme?

Ad 4
Næste møde hos Morten d. 04-11-2015 kl 18,30

Ad 5
Dan taler med kommunen om klipning af græs på skråning ved indfaldsvejen og ”fælled” og mulighed for klipning af buskene som efterhånden hænger ud over stien
Der var ikke yderlige punkter så mødet blev hævet i god ro og orden.

Ref. Ivan Thygesen