Referat af bestyrelsesmøde d. 4 november 2015

Hos Morten Bay Dahl nr. 22

Mødt var:
Lars møller, Dan Blytækker, Allan Lundfold Morten Bay Dahl og Ivan Thygesen

Dagsorden:


1. Opfølgning på ”hængepartier” (velkomstskrivelse, nabohjælp, bortkørsel af gamle bænke)
2. Indkomne forslag fra medlemmerne
3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen
4. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
5. Evt.

Ad 1
Ivan havde forslag til velkomstfolder. Som bla. skal informere om grundejerforeningen.
Lars har lavet et indlæg på hjemmesiden om muligheden for at tilmelde sig nabohjælp. Vi aftalte at lade det være op til den enkelte om man vil være med. Samtidig er det jo stadig en god ide at lave aftale med naboen hvis man ikke er hjemme.
De gamle bænke vil blive kørt på genbrugspladsen.

Ad 2
Der var ingen forslag fra medlemmer

Ad 3
Dan har sammen med en fra kommunen været en tur rundt på de grønne områder. Det blev foreslået at skære buskene ved hesteskoen ned til ca. 60-80 cm. Samtidig vil de fjerne en masse selvsået eg i bedene.
Der blev aftalt at få det gjort nu, mens der stadig er blade på så de er til at finde.
Pilehytterne er efterhånden blevet for kraftige til at kunne flettes. Han foreslog at klippe dem.
Efterhånden som beplantningen i området vokser til, vil der komme mere vedligeholdelse. Beplantningen ved indfaldsvejen kommer også tættere på vejen.
Det kan evt tages op på, generalforsamlingen til foråret.

Ad 4
Næste møde blev aftalt til onsdag d. 13 januar 2016

Ad 5
Der var ikke noget under evt.

Ref. Ivan Thygesen