Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Trondheimsvej

Onsdag d. 17.09.2014 hos Ivan Thygesen

Mødt var:
Lars møller, Dan Blytækker, Allan Lundfold og Ivan Thygesen.

Afbud fra Susanne Lysdal

Der var en forholdsvis kort dagsorden

1. Er der nyt siden sidst
2. Opfølgning på stærekasserne
3. Forslag/spørgsmål fra beboere på ”bananen” om trimning af træer på”bananen”
4. Eventuelt


Ad 1:

Ukrudt i fortovet og trimning af træer ved indfaldsvejen samt klipning af græsstykket ved gymnasiestien er ordnet efter at Dan har taget kontakt til Park og Vej.
Vi følger op og kontakter dem hvis der er smuttere eller hvis der er ting vi synes trænger.

Ad 2:

Stærekasserne er ved at være klar. I første omgang bliver der sat en stolpe med stærekasser op på det grønne område bag skolen. Vi har aftalt med Entreprenørgården, at de sætter den op.

Ad 3:

Der er kommet forslag fra nogle beboere omkring bananen om trimning af nogle træer på stykket, inden de bliver for store.
Allan vil lave en ”rundspørge” blandt de omkringboende for at høre om der er enighed,

Ad 4:

Der er 17 husstande som har bestilt en rottespærre. Allan har afgivet bestillingen og vi forventer det snart bliver sat i gang.

Så er det igen ved at være tid for det tilbagevendende problem med afsætning af børn til skolen.
Vi har jo haft det oppe, flere gange efterhånden, og vores muligheder for at gøre noget ved problemet er ikke store.
Vi kan måske opfordre de forældre der har kontakt/børn i skolen om at gøre opmærksom på problemet? Så det ikke bliver glemt.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 14.01.2015